GDPR – information om behandling av personuppgifter

1. Bakgrund

Ask Fastighetsförmedling
Bråhögsplatsen 5, 245 31 Staffanstorp
Telefon: +4646-25 75 75
556736-8583
nedan kallad Mäklarföretaget samlar in och lagrar information som du lämnar

Denna informationstext anger vilka kategorier av Personuppgifter som vi behandlar och för
vilka ändamål de behandlas.
Genomgående används begreppet ”behandling”, vilket inrymmer samtliga åtgärder som
involverar Personuppgifter, inklusive utan begränsning, insamling, hantering, lagring, delning,
tillgång, användning, överföring och radering av Personuppgifter.
Med ”Personuppgift” avses varje upplysning som direkt eller indirekt kan kopplas till en
identifierad eller identifierbar fysisk person.
Vi samlar in personuppgifter från
Lantmäteriets fastighetsregister, Upplysning.se & Hitta.se.

2. Ändamål med
behandlingen av dina
Personuppgifter

   Om du köper en bostad som Mäklarföretaget förmedlar behandlar vi personuppgifter för
följande ändamål.
a) Vi behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål. De uppgifter vi behandlar
inom ramen för detta ändamål är:
Kategori av Personuppgift
    E-postadress
    Telefonnummer
    Adress
    Namn
Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Mäklarföretaget har ett berättigat
intresse av att kunna skicka relevant marknadsföring till köpare som nyligen har köpt en bostad
förmedlad av Mäklarföretaget. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål
i tre månader från tillträdet.
b) Vi behandlar dina uppgifter för att kunna vidta åtgärder för att förhindra penningtvätt och
finansiering av terrorism. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är.
Kategori av Personuppgift:
      Kontonummer
      Namn
      Adress
      Personnummer
      Kopia på ID-handling

Behandlingen sker för att vi ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser avseende kundkännedom
enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansie:ring av terrorism. Dina
personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i fem år från att åtgärderna för att
uppnå kundkännedom har vidtagits.
c) Vi behandlar dina uppgifter för att kunna administrera förmedlingen av aktuell bostad, t.ex.
förmedla köpeskillingen mellan köpare och säljare, hantera kontakter med
bostadsrättsförening och hantera banklån. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är.
Kategori av Personuppgift
    Personnummer
    Namn
    Adress
    E-postadress
    Telefonnummer
    Låneuppgifter
Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Mäklarföretaget har ett berättigat
intresse av att kunna genomföra och administrera förmedlingen av bostaden. Dina
personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas under köpprocessen och sparas
sedan i tio år från att köpeavtalet har undertecknats för att vi ska kunna försvara, göra gällande
och utöva rättsliga anspråk i händelse av tvist.
d) Vi behandlar dina uppgifter för att kunna kommunicera med dig i uppföljningssyfte efter att
du köpt en bostad förmedlad genom Mäklarföretaget. De uppgifter vi behandlar för dessa
ändamål är.
Kategori av Personuppgift
    Namn
    E-postadress
    Telefonnummer
Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Mäklarföretaget har ett berättigat
intresse av att kunna följa upp och säkerställa att allt har gått bra under köpet av bostaden.
Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i två år från tillträdet.
e) Vi behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter åligger Mäklarföretaget
enligt lag. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:
Kategori av Personuppgift
    Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn
Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen.
Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från tillträde.

2.1 Köpare

Om du köper en bostad som Mäklarföretaget förmedlar behandlar vi personuppgifter för
följande ändamål.
a) Vi behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål. De uppgifter vi behandlar
inom ramen för detta ändamål är:
Kategori av Personuppgift
    E-postadress
    Telefonnummer
    Adress
    Namn
Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Mäklarföretaget har ett berättigat
intresse av att kunna skicka relevant marknadsföring till köpare som nyligen har köpt en bostad
förmedlad av Mäklarföretaget. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål
i tre månader från tillträdet.
b) Vi behandlar dina uppgifter för att kunna vidta åtgärder för att förhindra penningtvätt och
finansiering av terrorism. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är.
Kategori av Personuppgift
    Kontonummer
    Namn
    Adress
    Personnummer
    Kopia på ID-handling
Behandlingen sker för att vi ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser avseende kundkännedom
enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansie:ring av terrorism. Dina
personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i fem år från att åtgärderna för att
uppnå kundkännedom har vidtagits.
c) Vi behandlar dina uppgifter för att kunna administrera förmedlingen av aktuell bostad, t.ex.
förmedla köpeskillingen mellan köpare och säljare, hantera kontakter med
bostadsrättsförening och hantera banklån. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är.
Kategori av Personuppgift
    Personnummer
    Namn
    Adress
    E-postadress
    Telefonnummer
    Låneuppgifter
Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Mäklarföretaget har ett berättigat
intresse av att kunna genomföra och administrera förmedlingen av bostaden. Dina
personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas under köpprocessen och sparas
sedan i tio år från att köpeavtalet har undertecknats för att vi ska kunna försvara, göra gällande
och utöva rättsliga anspråk i händelse av tvist.
d) Vi behandlar dina uppgifter för att kunna kommunicera med dig i uppföljningssyfte efter att
du köpt en bostad förmedlad genom Mäklarföretaget. De uppgifter vi behandlar för dessa
ändamål är.
Kategori av Personuppgift
    Namn
    E-postadress
    Telefonnummer
Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Mäklarföretaget har ett berättigat
intresse av att kunna följa upp och säkerställa att allt har gått bra under köpet av bostaden.
Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i två år från tillträdet.
e) Vi behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter åligger Mäklarföretaget
enligt lag. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:
Kategori av Personuppgift
    Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn
Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen.
Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från tillträde.

2.2 Säljare

I samband med att du säljer en bostad genom Mäklarföretaget behandlar vi dina
personuppgifter för följande ändamål.
a) Vi behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål. De uppgifter vi behandlar
för dessa ändamål är.
Kategori av Personuppgift
    E-postadress
    Telefonnummer
    Adress
    Namn
Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Mäklarföretaget har ett berättigat
intresse av att kunna skicka relevant marknadsföring till säljare som nyligen sålt sin bostad
genom Mäklarföretaget. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i ett år
från att förmedlingsuppdraget har fullgjorts.
b) Vi behandlar dina uppgifter för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser vad avser
bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är.
Kategori av Personuppgift
    Namn
    Kontonummer
    Mäklararvode för det aktuella uppdraget
Behandlingen sker för att vi ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser enligt bokföringslagen.
Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i sju år från utgången av det
kalenderår då Mäklarföretagets räkenskapsår avslutats.
c) Vi behandlar dina uppgifter för att kunna vidta åtgärder för att förhindra penningtvätt och
finansiering av terrorism. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är.
Kategori av Personuppgift
    Kontonummer
    Namn
    Adress
    Personnummer
 Kopia på ID-handling
Behandlingen sker för att vi ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser avseende kundkännedom
enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansie:ring av terrorism. Dina
personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i fem år från att åtgärderna för att
uppnå kundkännedom har vidtagits.
d) Vi behandlar dina uppgifter för att administrera förmedlingen av aktuell bostad, t.ex. för att
förmedla köpeskillingen mellan köpare och säljare, hantera kontakter med
bostadsrättsförening och hantera banklån. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är.
Kategori av Personuppgift

    Namn
    Personnummer
    Adress
    E-postadress
    Telefonnummer
    Köpeavtalet, inklusive prospekt
Behandlingen sker för att vi ska kunna fullgöra uppdragsavtalet med dig som säljare. Dina
personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas under köpprocessen och sparas
sedan i 10 år från undertecknandet av köpeavtalet för att vi ska kunna försvara, göra gällande
och utöva rättsliga anspråk i händelse av tvist.
e) Vi behandlar dina uppgifter för att kunna vidta åtgärder för att fullgöra
förmedlingsuppdraget, såsom att publicera bilder och beskrivningar av bostaden som ska
förmedlas. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är.
Kategori av Personuppgift
    All information som är hänförlig till bostaden och som är nödvändig för att kunna förmedla
bostaden, t.ex. bilder och adressinformation.
Behandlingen sker för att vi ska kunna uppdragsavtalet med dig som säljare. Dina
personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i ett år från att
förmedlingsuppdraget har fullgjorts.
f) Vi behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter åligger Mäklarföretaget
enligt lag. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:
Kategori av Personuppgift
    Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn
Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen.
Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från tillträde.

2.3 Potentiella säljare

Omdu har kontakt med oss avseende ett eventuellt uppdrag för oss att sälja en bostad
behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål.
a) Vi behandlar dina uppgifter för att kunna administrera och utföra värderingar. De uppgifter
vi behandlar för dessa ändamål är.
Kategori av Personuppgift
    Namn
    Adress
    E-postadress
    Uppgifter hänförliga till bostaden
Behandlingen sker för att vi ska kunna fullgöra värderingsuppdraget. Dina personuppgifter
kommer för detta ändamål att behandlas i ett år från genomförd värdering.
b) Vi behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål. De uppgifter vi behandlar
för dessa ändamål är.
Kategori av Personuppgift
    Namn på fastighetsmäklarföretaget
    E-postadress
    Telefonnummer
Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där vi har ett berättigat intresse av att
kunna marknadsföra Mäklarföretagets tjänster. Dina personuppgifter kommer för detta
ändamål att behandlas i två år från att uppgifterna har samlats in.
c) Vi behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter åligger Mäklarföretaget.
De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:
Kategori av Personuppgift
    Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn
Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen.
Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från att uppgifterna
samlats in.

2.4 Spekulanter

Om du visar intresse för en bostad som förmedlas av Mäklarföretaget behandlar vi dina
personuppgifter för följande ändamål.
a) Vi behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål. De uppgifter vi behandlar
inom ramen för detta ändamål är:
Kategori av Personuppgift
    E-postadress
    Telefonnummer
    Namn
Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Mäklarföretaget har ett berättigat
intresse av att kunna skicka relevant marknadsföring till spekulant som visat intresse för en
bostad förmedlad genom Mäklarföretaget. Dina personuppgifter kommer att behandlas för
detta ändamål i två år från att uppgifterna samlats in.
b) Vi behandlar dina uppgifter för att kunna föra ett spekulantregister och kunna förmedla
andra objekt som spekulanten kan vara intresserad av. De uppgifter vi behandlar inom ramen
för detta ändamål är:
Kategori av Personuppgift
    E-postadress
    Telefonnummer
    Namn
Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Mäklarföretaget har ett berättigat
intresse av att kunna kontakta spekulanter från tidigare försäljningar för att t.ex. kunna bjuda in
dessa till nya visningar av liknande objekt. Dina personuppgifter kommer att behandlas för
detta ändamål i två år från att den bostad då uppgifterna samlades in har försålts.
c) Vi behandlar dina uppgifter för att föra en budförteckning om du väljer att lägga bud på en
bostad. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:
Kategori av Personuppgift
    Namn
    Telefonnummer
    E-postadress
    Lämnade bud
Behandlingen sker för att fullgöra rättsliga skyldigheter att föra budförteckning enligt
fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år
från att budgivningen har avslutats.
d) Vi behandlar dina uppgifter för att administrera en intresseanmälan avseende en viss bostad.
De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:
Kategori av Personuppgift
    Namn
    Telefonnummer
    E-postadress
Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Mäklarföretaget har ett berättigat
intresse av att kunna administrera bostadsförsäljningen och fullgöra sina skyldigheter
gentemot säljaren inom ramen för förmedlingsuppdraget. Dina personuppgifter kommer att
behandlas för detta ändamål under den tid som bostaden förmedlas och kommer efter detta
inte längre att behandlas för detta ändamål.
e) Vi behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som åligger
Mäklarföretaget enligt lag. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:
Kategori av Personuppgift
    Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn
Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen.
Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från försäljning av den
bostad du visat intresse för.

2.5 Närstående till säljare
(tex sambo som ej äger
bostaden)

Om du är närstående till en person som säljer sin bostad genom oss (t.ex. sambo som ej äger
bostaden) behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål.
a) Vi behandlar dina uppgifter för att kunna kontakta dig inom ramen för
förmedlingsuppdraget. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:
Kategori av Personuppgift
    Namn
    E-postadress
    Telefonnummer
Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Mäklarföretaget har ett berättigat
intresse av att kunna kommunicera med dig om du också bor i bostaden utan att formellt vara
säljare av bostaden. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål under
förmedlingsuppdraget.
b) Vi behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter åligger Mäklarföretaget
lag. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:
Kategori av Personuppgift
    Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn
Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen.
Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från tillträde.

3. Överföring av
Personuppgifter

Vi kan komma att dela dina Personuppgifter med mottagare av personuppgifter (både i Sverige
och i länder utanför EU/EES). Samtliga överföringar som sker utanför EU/EES kommer att vara
föremål för lämpliga skyddsåtgärder som möjliggör överföring utanför EU/EES, i enlighet med
tillämplig lagstiftning.
Personuppgiftsbiträden:
MSPECS, Enspecta, Städcompaniet & Diakrit.
Andra personuppgiftsansvariga:
En lista över de länder utanför EU/EES, till vilka dina personuppgifter kan komma att överföras,
anges här:
Du har även rätt att ta del av information avseende de skyddsåtgärder som Mäklarföretaget
har vidtagit för att säkerställa att överföringar utanför EU/EES är lagliga.
Överföring av indirekta personuppgifter
Vissa personuppgifter som utgör s.k. indirekta personuppgifter och vilka genereras vid
förmedling av ett förmedlingsobjekt, kommer att överföras till Svensk Mäklarstatistik AB i syfte
att Svensk Mäklarstatistik AB ska framställa för allmänheten statistik baserad på bl.a.
förmedlade objekt. Sådan överföring grundas i Svensk Mäklarstatistik AB:s berättigade
intresse att erhålla data för framställande av bostadsförmedlingsstatistik.
Som ett led i Svensk Mäklarstatistik AB:s verksamhet kan indirekta personuppgifter överföras
till vidare parter för framställande av allmännyttiga tjänster så som upplysningsverktyg för
kreditinstitut och bostadsförsäljningsjämförelsetjänster. Sådana indirekta personuppgifter
hänförande till försålda förmedlingsobjekt, vilka överförs med stöd i berättigade intressen hos
vidare aktörer, kan utgöras av uppgifter om:
– Boarea, gäller Bostadsrätt och Småhus
– Biarea, gäller Småhus
– Antal rum, gäller Bostadsrätt
– Våning, gäller Bostadsrätt
– Tomtarea, gäller Småhus
– Avgift till Bostadsrättsföreningen, gäller Bostadsrätt
– Namn på Bostadsrättsföreningen, gäller Bostadsrätt
– Taxeringsvärde, gäller Småhus
– Byggnadsår, gäller Småhus
– Gatuadress samt ort, gäller Bostadsrätt och Småhus
– Försäljningsdatum, gäller Bostadsrätt och Småhus
– Försäljningspris, gäller Bostadsrätt och Småhus
– Pris per kvm, gäller Bostadsrätt och Småhus

4. Återkallande av
samtycke

Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat till Mäklarföretaget och som är
hänförligt till sådan behandling av dina Personuppgifter som baseras på ditt samtycke.

Du återkallar ditt samtycke genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som framgår nedan
och uppge för vilket av ovanstående ändamål du väljer att återkalla ditt samtycke. Du är
medveten om att du har rätt att begära radering av Personuppgifter i samband med
återkallande av samtycke.

5. Dina rättigheter

5.1 Rätt till rättelse och
registerutdrag

Mäklarföretaget kommer att vidta åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att hålla
dina Personuppgifter korrekta, fullständiga och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av
ofullständiga eller inkorrekta Personuppgifter.
Vidare har du rätt att begära ett registerutdrag avseende dina Personuppgifter som vi
behandlar.

5.2 Rättigheter från och
med 25 maj 2018

a) Rätt att invända mot behandling
Ombehandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av en intresseavvägning och du
bedömer att ditt integritetsintresse väger tyngre än Mäklarföretagets legitima intresse att
behandla dina Personuppgifter har du rätt att, mot bakgrund av skäl hänförliga till din specifika
situation, invända mot behandlingen genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges
nedan.Omdu invänder mot behandlingen måste vi visa ett tvingande berättigat skäl för att
fortsatt kunna behandla Personuppgifterna.
Du har även alltid rätt att tacka nej till behandling av dina Personuppgifter som sker för
direktmarknadsföringsändmål.

b) Rätt till radering
Under vissa förutsättningar, såsom när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och det
saknas annan laglig grund för fortsatt behandling av dina Personuppgifter, har du rätt att
begära radering av dina Personuppgifter.

c) Rätt till behandlingsbegränsning
Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina Personuppgifter till
att endast omfatta lagring av Personuppgifterna, t.ex. under tiden då vi utreder huruvida du har
rätt till radering.

d) Rätt till tillgång
Du har rätt att erhålla en bekräftelse från Mäklarföretaget att dina Personuppgifter behandlas
av oss och, om så är fallet, få tillgång till Personuppgifterna och följande information:
      behandlingens ändamål;
      de kategorier av Personuppgifter som behandlas;
      mottagare av Personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES);
      den tid under vilken Personuppgifterna behandlas;
      information om de rättigheter som återges häri;
      information om källan från vilken Personuppgifterna har samlats in; samt
      om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering.
Utöver detta har du även på begäran rätt att erhålla kopia av dina Personuppgifter på ett
vanligt förekommande elektroniskt format.

e) Rätt till dataportabilitet
När behandlingen av dina Personuppgifter sker på grundval av ditt samtycke eller för att
behandlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning
att Personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att erhålla en kopia av dina
personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format.

f) Rättigheter i förhållande till automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering
Du har rätt att inte vara föremål för helt automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering,
om sådant beslutsfattande har rättsliga följder eller på liknande sätt väsentligen påverkar dig.
Denna rätt tillämpas dock inte om det automatiserade beslutsfattandet är nödvändigt för att
fullgöra ett avtal med dig, om beslutsfattandet uttryckligen är tillåtet enligt lag eller om du har
lämnat ditt uttryckliga samtycke till detta.

5.3 Klagomål till
tillsynsmyndighet

Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina
Personuppgifter. Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av
dina Personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (Datainspektionen).

6. Kontakta oss

Omdu har några frågor eller funderingar rörande behandlingen av dina Personuppgifter, hör
gärna av dig till oss enligt nedanstående kontaktinformation.

Ask Fastighetsförmedling
Bråhögsplatsen 5, 245 31 Staffanstorp
Telefon: +4646-25 75 75

556736-8583